Miroslav Karić i Slađana Petrović Varagić, umetnički kodirektori galerije Artget u 2017.

20.03.2017., 12:00-20:00

Programska koncepcija ARTGET 2017

Koncepcijsku okosnicu nove programske sezone Galerije Artget u 2017. godini, čini nastavak dosadašnjih istraživanja i bavljenja fotografskim medijem koje smo kao autorski tim započeli u okviru projekta Fotodokumenti, iniciranog 2010. godine sa idejom da afirmiše savremene fotografske prakse i otvori širi diskurzivni prostor za istraživanje fotografije kao kompleksnog društvenog fenomena i medija umetničkog izražavanja. Jedan od ciljeva naše fotografske inicijative jeste animiranje stručne javnosti za bavljenje kontinuranim i sveobuhvatnim kritičkim, problemskim i fenomenološkim istraživanjima i vrednovanjima vrlo dinamične domaće savremene fotografske produkcije. Važan aspekt našeg bavljenja fotografijom jeste i razmatranje pojma dokumentarnog u fotografiji, promišljanog u okolnostima koji fotografska slika ima danas, potpuno integrisana u naše svakodnevne interpersonalne i šire društvene komunikacije i interakcije. Preispitivanja dokumentarnih konvencija, pristupa i strategija u savremenoj fotografiji, njihove žanrovske, stilske fluidnosti i složenosti u interpretacijskim i značenjskim mogućnostima, bili su i dalje su fokus naših istraživanja.

Ovogodišnji program za izlagačku sezonu u galeriji Artget, najšire bi mogle povezati  teme recepcije i primene fotografije kao značajne društvene, kulturne i umetničke prakse.

Predstavićemo rad domaćih i regionalnih umetnika čije prakse prepoznajemo kao relevantne kada govorimo o trenutnim kretanjima i tendencijama na internacionalnoj fotografskoj sceni. Rad ovih umetnika usmeren je ka fotografskom mediju, ne kao sredstvu već kao ideji i procesu kroz koje otkrivaju, analiziraju i kritički opserviraju brojne pojave savremenog društva. U skladu sa tim, programom predstavljamo raznovrsne fotografske  produkcije, počev od onih koje se mogu definisati kao svojevrsne vizuelne hronike i studije društvenog i kulturnog života određene istorijske epohe ili socijalnog ambijenta (Srđan Veljović, Ivan Petrović, MihailoVasiljević, Marina Paulenka), preko intrigantnih hibridnih formi i perifirnih oblasti fotografije uobličenih u fotografske instalacije i situacije kojima se podriva očekivani ishod posmatranja i očekivani format u kojem nalazimo fotografiju (Andrea Palašti). Takođe, program uključuje i predstavljanje novih izražajnih strategija u analizama same prirode fotografskog medija (Mia Ćuk), njegovih tehničkih i konceptualnih potencijala, pa sve do analize uzroka pojave novog ensafskog kolektivizma na polju fotografije (regionalni projekat u sradnji sa slovenačkim kustosom Mihom Colnerom).

Za izabrane umetnike karaktersitično je i to da znatan deo svojih angažmana posvećuju pokretanju brojnih programa, edukativnih formata, projekata, radionica i drugih inicijativa sa ciljem da se fotografija kao tema uvede u javni diskurs i približi bilo iz perspektive praktičnog rada, ili u kontekstu istorijskih i savremenih umetničko-teorijskih pristupa.

Takođe, ovogodišnji program Kulturnog centra Beograda će u ostalim galerijskim prostorima, tako i u galeriji Artget, predstaviti internacionalne umetnike koji na veoma različite i inovativne  načine koriste i preispituju fotografiju kao sredstvo umetničkog izražavanja: od radova azijskih umetnika koji osvajaju svetsku scenu u okviru međunarodnog autorskog projekta kustoskinje Biljane Ćirić, Kada se drugo susreće sa drugim?, preko umetnika koji na provokativan i „radikalan“ način tretiraju fotografsku sliku u naučno-tehnološkom, socijalnom i kulturnom kontekstu 21. veka – u okviru projekta Art&Sceince / Umetnost i nauka do premijernog predstvaljanja i izložbe fantazmagoričnih prizora velikog formata pod nazivom Male priče, čuvenog reditelja Dejvida Linča.

Tokom predstojeće sezone u Artgetu planirani su i prateći govorni programi u okviru kojih će se kompleksnost fotografskog medija dalje tematski i problemski elaborairati kroz sagledavanje rada određenih autorskih pojava i poetika, nova čitanja lokalnog kulturnog nasleđa, preispitivanje definicije fotografske slike, razmatranja pojma dokumentarnog u fotografskim praksama jugoslovenske i post-jugoslovenske umetnosti, kao i istraživanje različitih vidova esnafskog/profesionalnog udruživanja na polju produkcije i prezentacije fotografije. Izlagačkim i pratećim programima Artget galerije u 2017. godini nastoji se ukazati na neophodnosti kontinuiteta u istorizaciji fotografije, njenoj kontekstualizaciji i stručnom valorizovanju.

Program izložbi:

1.      Srđan Veljović, Devedesete (februar, 2017)
2.      Andrea Palašti, Kućne vežbe / Home Workouts (mart, 2017)
3.      Art & Science 2017 – Evropska mreža digitalne umetnosti i nauke: Shinseungback Kimyonghun (Južna Koreja), Giljermo Kasado i Azućena Giganto (Španija), Aleks Gevara (Peru/Nemačka), Quadrature (Nemačka) (u saradnji s Centrom za promociju nauke), (maj, 2017)
4.      Kada se drugo susreće sa drugim?- međunarodna izložba / autorski projekat Biljane Ćirić,  (jun, 2017)
5.      Mia Ćuk, radni naziv: Studija nepojavnosti (jul, 2017)
6.      Ivan Petrović, radni naziv: Portreti (avgust, 2017)
7.      Dejvid Linč, Male priče (septembar, 2017)
8.      Mihailo Vasiljević, Topografija Beograda [2011–2016] (oktobar, 2017)
9.      Neformalni i formalni vidovi organizovanja na polju fotografije u regionu – grupna izložba kustosa Mihe Colnera i tima Fotodokumenata (novembar, 2017)
10. Marina Paulenka, Drugi dom (decembar, 2017)

Loading...