ГАЛЕРИЈА ПОДРООМ, конкурс за излагачку сезону за 2019. годину

31.05.2018., 12:00-20:00

*Scroll down for the English version

Културни центар Београда позива Вас да пошаљете предлоге за изложбе – самосталне, групне, ауторске/кустоске концепције –  које ће бити реализоване у галерији Подроом током излагачке сезоне 2019. године.

Конкурс је отворен до 31. маја 2018.

Пријаве се шаљу искључиво електронском поштом и то на адресу: podroom@kcb.rs

Најљубазније Вас молимо да пажљиво прочитате услове конкурса и информације о ономе што нуди излагачки простор галерије пре слања пријава. Пријаве које буду непотпуне и/или које стигну након наведеног рока неће бити разматране.

English version

PODROOM OPEN CALL 2019

Програм и критеријуми:

У фокусу изложбеног програма за 2019. годину, који ће бити одабран на конкурсу биће покретне слике: видео, видео инсталације, уметнички филм и анимација као и мултимедијалне инсталације. Акценат ће као и до сада бити стављен на експерименталност приступа када је реч о презентацији рада(ова).

У 2019. години у галерији Подроом слободна су 7 термина за изложбе, сваки у трајању од минимум 3 недеље.

Услови конкурса:

∎ Конкурс је отворен за појединце, групе и институције;

∎ Конкурс је међународни односно на конкурсу могу да учествују грађани Републике Србије и страни држављани;

∎ Пријаве се шаљу на српском (или неком од језика земаља бивше Југославије) и/или енглеском језику;

∎ Постоји могућност да појединачни предлози односно аутори/ауторке буду позвани да размотре учешће у групним изложбама/пројектима;

Техничке информације о излагачком простору и услови:

• 200 м² излагачког простора (план галерије / фотографије / видео запис)

• Техничка опрема и тим за поставку;

• Услуге пр-а и графичког дизајнера;

• Институционална подршка у обезбеђивању додатних финансијских средстава за реализацију;

• Могућност покривања пост-продукцијских трошкова;

• Остали трошкови које покрива галерија: превод текстова на српски/енглески, штампа лагенди и других текстова за потребе изложбе; смештај за ауторе/ауторке, трошкови отварања, фото документација;

• Поштански трошкови (ТНТ, ФЕДЕX, ДXЛ и сл.) у складу са могућностима;

• Сви детаљи будућих сарадњи биће дефинисани посебним уговором;

Конкурсни материјал:
∎ Кратак опис изложбе/изложбеног пројекта – текст максималне дужине једне странице (око 1.800 карактера) у којем је јасно објашњена идеја изложбе;
∎ Визуелна документација подразумева упутства за могућност прегледа видео материјала или/и максимум до 10 фотографија: из видео материјала, скица, цртежа и сл. које илуструју изложбу односно рад(ове). Фотографије слати у јпег формату у ПДФ документу или као зипован фајл (МАX 8МБ);
∎ Кратка биографија/биографије аутора/ауторки и/или учесника/учесница;
∎ Материјал се шаље искључиво у једном (1) мејлу на електронску адресу подроом@кцб.рс
са назнаком „ПОДРООМ 2019“
Напомена: није потребно слати каталоге, портфолио, двд, брошуре или другу сличну документацију, која неће бити узета у обзир. Електронским путем сви ће бити обавештени о успешно пристиглом конкурсном материјалу.

Савет галерије Подроом направиће ужи избор, након чега ће поједини подносиоци пријава бити контактирани и замољени да пошаљу додатни материјал који се односи на њихове предлоге (додатни материјал о радовима, буџету неопходним за реализацију, могућим датумима изложбе и сл.)
Финална листа одабраних предлога биће објављена на сајту Културног центра Београда до краја јуна месеца 2018.

Савет галерије Подроом формирао је Културни центар Београда и има једногодишњи мандат:
Бранка Бенчић је повјесничарка умјетности и кустосица са средишњим интересом за сувремену умјетност, филм, повијест изложби и кустоске праксе.
Срђан Кеча је редитељ и доцент на Департману за уметност и историју уметности Универзитета Станфорд, САД.
Зорана Ђаковић Миннити је координаторка међународних пројеката и програма галерије Подроом у Културном центру Београда.

Галерија ПОДРООМ је отворена у септембру 2012. године и налази се у доњем, подрумском нивоу просторија Културног центра Београда. Програм је базиран на пројектима, изложбама и програмима који су резултат међународне и регионалне сарадње. У фокусу програма су савремена кретања у области филма, видеа, анимације и покретних слика са акцентом на критичко промишљање савременог контекста и окружења од стране савремених визуелних уметника и институција.

Видео погледајте овде.

….

 

The Cultural Centre of Belgrade invites you to submit proposals for exhibitions – solo, group, auteur/curatorial concepts – that will be realized in the Podroom Gallery during the 2019 Exhibition Season.

The competition is open until May 31, 2018.

Applications to be submitted by e-mail to podroom@kcb.rs

We kindly ask you to read carefully the terms of the competition and information on what the gallery’s exhibition space offers before submitting your application. Incomplete applications and/or those received after the stated deadline will not be considered.

Programme and Criteria:

The exhibition programme for 2019, selected at the competition, will focus on moving images: video, video installation, art film and animation and multimedia installation. When it comes to the presentation of the work(s), as before, the accent will be placed on the experimental approach.

In 2019, the Podroom Gallery has 7 free dates for exhibitions, each for a minimum of 3 weeks.

Terms of the Competition:

∎ The competition is open to individuals, groups and institutions;

∎ The competition is international, i.e., the citizens of the Republic of Serbia and foreign citizens can take part in the competition;

∎ Applications are sent in Serbian (or some of the languages of the countries of former Yugoslavia) and/or the English language;

∎ Individual proposals/authors might be invited to consider participation in group exhibitions/projects;

Technical information about the exhibition space and conditions:

• 200 m² of exhibition space (the gallery ground plan / photographs / video)

• Technical equipment and the setup team;

• PR’s and graphic designer’s services;

• Institutional support in securing additional financial resources for the realization;

• Possibility to cover post-production costs;

• Other expenses covered by the gallery: translation of texts into Serbian/English, printing of legends and other written material for the exhibition; accommodation for the authors, expenses for the opening, photo documentation;

• Postage costs (TNT, FEDEX, DHL, etc.) in line with possibilities;

• All details of future co-operation will be defined by a separate contract;

Competition material:

∎ Short description of the exhibition / exhibition project – a text (maximum length of one page/about 1,800 characters) clearly explaining the idea of the exhibition;

∎ Visual documentation includes instructions for reviewing the video material and/or maximum of 10 photographs: from video material, sketches, drawings, etc., that illustrate the exhibition/work(s). Send photographs in the jpeg format in a PDF document or as zipped file (MAX 8MB);

∎ Brief biography/biographies of the authors and/or participants;

∎ Send the material in one (1) e-mail only to podroom@kcb.rs, specifying “PODROOM 2019”

Note: You do not need to send catalogues, portfolios, DVDs, brochures or other similar documentation; they will not be taken into consideration. We will acknowledge successful receipt of competition material to everyone via e-mail.

The Podroom Gallery Council will make a narrow choice, after which some applicants will be contacted and asked to send additional material related to their proposals (additional material about the works, the budget necessary for the realization, possible dates of the exhibition, etc.)

The final list of the selected proposals will be published on the site of the Cultural Centre of Belgrade by the end of June 2018.

The Podroom Gallery Council, formed by the Cultural Centre of Belgrade, has a one-year mandate:

Branka Benčić is an art historian and curator whose main interest is contemporary art, film, history of exhibitions and curatorial practices.

Srđan Keča is a film director and assistant professor at the Department of Art and Art History at Stanford University, USA.

Zorana Đaković Minniti is the coordinator of international projects and the coordinator of the Podroom Gallery programme at the Cultural Centre of Belgrade.

The PODROOM Gallery was established in September 2012 and is located in the lower basement level of the premises of the Cultural Centre of Belgrade. Its programme is based on projects, exhibitions and programmes resulting from international and regional cooperation. It focuses on contemporary movements in the fields of film, video, animation and moving images with the emphasis on critical thinking on the contemporary context and environment by contemporary visual artists and institutions.

Watch video here.

 

Loading...