ANICA VUČETIĆ: IZMEĐU SVETOVA

03.10.2019-31.10.2019, 12:00-20:00

ANICA VUČETIĆ: IZMEĐU SVETOVA
Galerija Podroom, Trg republike 5/-1
3 – 31. oktobar 2019.

Katalog izložbe preuzmite ovde.

Anica Vučetić jedna je od najpoznatijih video umetnica na srpskoj sceni vizuelne umetnosti čiji rad u video umetnosti i ambijentalnim instalacijama pratimo više od trideset godina. Važno mesto u njenoj obimnoj produkciji pripada video performansu koji neguje u formi autoperformansa. U osobenom poetskom diskursu prepoznaje se po psihološkim narativima za koje ima afinitet, poput tema sna, sećanja, nesvesnog…koje kao lična iskustva i proživljene intimne doživljaje vizualizuje u simbolične i metaforične prizore u pokretnim slikama.

Za njenu umetničku praksu karakteristična je procesualnost rada koja počinje sa promišljanjem vizuelne predstave kroz scenario, scensku radnju, definisanje background –a i svetlosnih efekata, potom kroz produkcijske poslove montaže slike i zvuka, do rada sa prostorom u izlagačkoj praksi kada u koncipiranju postavke video instalacija i ambijenata teži totalnom vizuelnom doživljaju participativnom za publiku.

I na aktuelnoj izložbi „Između svetova“ u galeriji Podroom, autorka dosledno sprovodi svoju umetničku praksu i artikulaciju poznatih tema u devet novih video instalacija i video ambijenata, nastalih u periodu 2016 – 2019. godine. Novi video radovi koji se mogu posmatrati kao vizuelni eseji postavljeni u nizu – Bunar, Sa druge strane, Revoluciju sanjam, Putovanje, Izvan fokusa 2, Prozor, Na osami, Između svetova, Na kraju krajeva –  čine složenu kompozitnu celinu postavke čije projekcije vizuelnih prizora na zidovima i podu galerije, u vizualizovanom mračnom ambijentu, koncepcijski se prate kao svojevrsno putovanje kroz svetove Anice Vučetić, podstičući komunikaciju i empatiju posmatrača.

Gordana Dobrić, istoričarka umetnosti

Anica Vučetić rođena je u Beogradu 1962. godine. Diplomirala je slikarstvo na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu 1986. a magistrirala je 1989. godine. Ima status samostalnog umetnika od 1986. godine. Bavi se video instalacijama i video ambijentima. Izlagala je na više od trideset samostalnih izložbi u Beogradu, Sarajevu, Čačku, Vršcu, Novom Sadu, Požegi, Muzeju savremene umetnosti Univerziteta u Sao Paolu, Muzeju Ludvig Forum za internacionalnu umetnost u Ahenu, Kubanskom Institutu za umetnost i filmsku industriju u Havani , Muzej Republike Srpske u Banjaluci … kao i na mnogim grupnim izložbama i međunarodnim manifestacijama u zemlji i svetu (Bosna i Hercegovina, Slovenija, Francuska, Makedonija, Grčka, Japan, Kanada, Švedska, Danska, itd.) Dobitnice je najvećih stručnih priznanja u oblasti savremene vizuelne umetnosti: Nagrada 23. Memorijala Nadežda Petrović i nagrada publike na 23. Memorijalu Nadežda Petrović u Čačku (2005.), Grand Pri na 9. Međunarodnom bijenalu umetnosti u Gornjem Milanovcu (2008) i Politikina nagrada “ iz fonda Vladislav Ribnikar u Beogradu (2008).

Realizaciju izložbe su podržali: Filmski centar Srbije, Grad Beograd, Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije i Pogon.

Program uz izložbu

Subota, 12. oktobar
13.00 – Stručno vođenje kroz izložbu i razgovor sa autorkom Anicom Vučetić, vodi istoričarka umetnosti
Gordana Dobrić (Sledi predstavljanje Nele Tonković izložbe Asako Široki u Likovnoj galeriji)

Subota, 19. oktobar
13.00 – Stručno vođenje kroz izložbu sa fokusom na temi „Umetnički video i umetnički film“ u razgovoru filmskog kritičara i urednika u Filmskom centru Srbije Miroljuba Stojanovića, , i vizuelne umetnice Anice Vučetić, uz medijaciju istoričarke umetnosti Gordane Dobrić
16.00–17,30 – Radionica za decu i odrasle: koncipirala i vodi vizuelna umetnica i edukatorka Ana Nedeljković,  uz učešće vizuelne umetnice Anice Vučetić

Subota, 26. oktobar
13.00 Stručno vođenje kroz izložbu sa fokusom na temi „Živi pefrormans i video performans“  u razgovoru vizuelnog umetnika i performera Branka Miliskovića i vizuelne umetnice Anice Vučetić i  uz medijaciju Gordane Dobrić, istoričarke umetnosti

 

ANICA VUČETIĆ: BETWEEN WORLDS

Anica Vučetić is one of the best-known video artists on the Serbian visual arts scene, present with her video and ambient installation art for over thirty years. Video performance, in the form of self-performance, has an outstanding place in her extensive production. In the distinctive poetic discourse, she is recognizable by the psychological narratives that she has affinities for, such as the themes of dream, memory, the unconscious… which she visualizes in symbolic and metaphorical scenes in her moving images as personal experiences and intimate situations she has lived through herself.

Her art practice is characterized by the processuality of work – starting from reflecting on visual presentation through the scenario, stage story, defining the background and light effects, and then the production work on image and sound editing, to working with spaces in the exhibiting practice when, in setting up video installations and environments, she tends to achieve a total visual experience that would be participatory for the audience.

At the exhibition Between Worlds at the Podroom Gallery, the author is, as usual, consistently implementing her artistic practice and articulation of familiar themes in nine new video installations and video environments, created between 2016 and 2019. The new video works that can be perceived as visual essays displayed in a row – Well, From the Other Side, Revolution in My Dream, Voyage, Out of Focus II, Window, In Solitude, Between Worlds, At the End of Ends – make up a complex composite whole of the exhibition, whose projections of visual scenes on the walls and floor of the gallery, in the visualized dark space, are conceptually viewed as a sort of journey through the worlds of Anica Vučetić, stimulating communication with the viewers and their empathy.

Gordana Dobrić, art historian

Anica Vučetić was born in Belgrade in 1962. She graduated from the Faculty of Fine Arts in Belgrade, Painting Department, in 2006. A freelance artist since 1986; works with video installations and video environments. She has had more than thirty solo exhibitions in Belgrade, Sarajevo, Čačak, Vršac, Novi Sad, Požega, at the Museum of Contemporary Art of the University of Sao Paulo, Museum Ludwig Forum for International Art in Aachen, Cuban Institute of Arts and Film Industry in Havana, Museum of the Republic of Srpska in Banja Luka… and participated in numerous group exhibitions and international events in the country and abroad (Bosnia and Herzegovina, Slovenia, France, Macedonia, Greece, Japan, Canada, Sweden, Denmark, etc.). A winner of major awards in the field of contemporary visual art: the Prize of the 23rd Memorial of Nadežda Petrović and the Audience Award at the same exhibition, Čačak (2005); the Grand Prix at the 9th International Biennial of Miniature Art, Gornji Milanovac (2008) and the Politika Award from the Vladislav Ribnikar Fund, Belgrade (2008).

The realization of the exhibition was supported by the Film Centre of Serbia, City of Belgrade, Ministry of Culture and Information of the Republic of Serbia and Pogon.

Accompanying Programme

Saturday, October 12th

13:00 – Guided tour through the exhibition and talk with the author Anica Vučetić, led by art historian Gordana Dobrić (followed by Nela Tonković’s presentation of the exhibition of Asako Shiroki at the Art Gallery)

Saturday, October 19th

13:00 – Guided tour through the exhibition, focusing on the topic “Art Video and Art Film”, a conversation between film critic and editor at the Film Centre Miroljub Stojanović and visual artist Anica Vučetić, mediated by art historian Gordana Dobrić.
16:00– 17:30 – Workshop for children and adults: conceived and led by visual artist and educator Ana Nedeljković, with the participation of visual artist Anica Vučetić

Saturday, October 26th

13:00 Guided tour through the exhibition, focusing on the topic “Live Performance and Video Performance” a conversation between visual artist and performer Branko Milisković and visual artist Anica Vučetić, mediated by art historian Gordana Dobrić

 

 

 

Loading...